บริษัท ริก้า ทัวร์ จำกัด

ริก้า เราบริการท่องเที่ยวครบวงจรทั่วโลก

บริษัท ริก้า ทัวร์ จำกัด
20/8 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.จาจอมเที่ยน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250
081-863-5951
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
kob_tourtravel@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ หมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ หมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล 4 วัน 2 คืน
9,990฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ตรัง - อ.ละงู - ท่าเรือปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะหลีเป๊ะ - Walking Street - เกาะหลีเป๊ะ - เกาะหินซ้อน - เกาะไผ่ - เกาะดง
เกาะรอกลอย - เกาะราวี - เกาะยาง -เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง           

RIK-140-412

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.สตูล
 • 18.30

  จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.สตูล

 • 19.00

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

วันที่ 2 ตรัง - อ.ละงู - ท่าเรือปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะหลีเป๊ะ - Walking Street
 • 07.00

  เดินทางถึง จ.ตรัง ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า ณ เมืองตรัง เดินทางไป ท่าเรือปากบารา อ.ละงู

 • 10.30

  นำท่านลง เรือ Speed Boatเดินทางไป เกาะตะรุเตา
  ให้ท่านได้กราบสักการะ ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา และอิสระในการถ่ายรูป *Green Season ไม่แวะเกาะตะรุเตา
  นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะไข่ สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของ จ.สตูล
  ให้เวลาท่านได้พาคู่รักจูงมือลอดซุ้มประตูหิน อธิฐานเพื่อให้รักกันชั่วนิรันดร์
  เดินทางไป เกาะหลีเป๊ะCheck-in เข้าที่พัก
  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของที่พัก(อาหารจานเดียว)
  อิสระพักผ่อน เดินเล่นชายหาด เดินเที่ยวรอบเกาะ รอชมพระอาทิตย์ตก ณ หาดซันไรท์ ตามอัธยาศัย

 • 19.00

  รับประทานอาหารเย็น 
  ให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชม Walking Street ใกล้ๆชมสินค้ามากมายของฝากของที่ระลึกหรือนวดสปาเพื่อผ่อนครายอาหารทะเลสดๆปิ้งย่างตามสั่งหรือเลือกเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 เกาะหลีเป๊ะ - เกาะหินซ้อน - เกาะไผ่ - เกาะดง - เกาะรอกลอย - เกาะราวี - เกาะยาง -เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง
 • 06.00

  ตื่นเช้ามาชมพระอาทิตย์ขึ้น เดินไปอีกฝั่งหนึ่งของเกาะหลีเป๊ะ จากนั้นกลับมาทำธุระส่วนตัว

 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 08.30

  ออกเดินทางด้วย เรือหางยาว
  สัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำ ดูปะการัง ตามจุดต่างๆ ที่จะเลือกเฉพาะที่เด่นๆ เช่น ร่องน้ำจาบัง เกาะหินงาม เกาะหินซ้อน เกาะไผ่ เกาะดง เป็นต้น อาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ขึ้นอยู่กับเวลาและสภาพอากาศ

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • 13.30

  เดินทางไป หาดทรายขาว-เกาะราวี

 • 15.30

  ออกเดินทางดำน้ำกันต่อที่ เกาะยาง หน้า-หลัง เดินทางไป เกาะอาดัง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา อิสระให้ท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย

 • 17.30

  กลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 19.00

  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4 เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา - กรุงเทพฯ
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า

 • 09.00

  เดินทางกลับ ท่าเทียบเรือปากaบารา ด้วย เรือ Speed Boat

 • 11.30

  เดินทางถึง ท่าเทียบเรือ รับประทานอาหารกลางวัน

 • 13.00

  เดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะให้ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัยและซื้อของฝาก ณ ร้านขายของฝาก ระหว่างทาง
  เดินทางถึง กรุงเทพฯ ประมาณ ตี 2 โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อมน้ำมัน และคนขับ
 • ค่าเรือ Speed Boat ไปกลับท่าเรือปากบารา - หลีเป๊ะ และเรือหางยาว หรือ Speed Boat พาไปดำน้ำ
 • ค่ารีสอร์ทระดับมาตรฐาน 2 คืน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมชูชีพ
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. วางเงินมัดจำภายใน 48 ชม. หลังการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่

 1. รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 2. รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 3. รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ